За нас

Детска градина „Лилия“ с. Брестовец Община Плевен

Ул. „Христо Смирненски „№ 3

Детска градина „Лилия“ с. Брестовец е открита на 10.05.1980г. През настоящата 2019/2020 учебна година в детското заведение се отглеждат и възпитават 19 деца на възраст от 2 до 7 години, в една разновъзрастова група. Персонала е титулярен 6 човека, от тях 2 са педагогически ,4 обслужващ персонал. Възрастта е различна от 47 до 63 години. И двете учителки са с висше образование – магистър и ПКС-ІII. Целият педагогически и непедагогически персонал е мотивиран за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и има умение за работа в екип. Личностно – ориентировъчният модел е модела, по който работим с децата. Лозунга е „Не над, а заедно с детето“, а способите на общуване – разбиране признание и приемане на личността на детето. Най-същественото, към което се стреми детската градина в развитието си и във възпитанието и образованието на децата е осигуряване чувство на психологическа задушевност и на сътрудничество.

Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрени от МОН програми, програмна система на детската градина, помагала и познавателни книжки, одобрени от МОН.

Стратегическата цел на педагогическия екип е: Постигане на качествен възпитателно-образователен процес.

Акцентите в работата са:

-Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност.

-Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите и гражданско поведение.

-Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата.

-Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина “Лилия” в желана територия за деца, родители и учители!